https://rynek-statics.s3.eu-central-1.amazonaws.com/static/js/bootstrap.min.js

Regulamin portalu internetowego

Rynek

Portal internetowy dostępny pod adresem www.rynek.store udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

1. numer telefonu: 733-921-545,

2. adres e-mail: contact@rynek.store.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

1. Portal - portal internetowy pośredniczący przy zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami działający pod adresem www.rynek.store.

2. Administrator – Rynek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Łaszkiewicza 4 lok. 79, 31-445 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841880, NIP: 9452235634, REGON: 386083484, kapitał zakładowy 5.000 zł.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług dostępnych na Portalu.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

5. Sprzedawca – użytkownik publikujący Ofertę w celu zbycia Towaru stanowiącego przedmiot Oferty.

6. Kupujący – użytkownik podejmujący działania w celu nabycia oraz nabywający Towar stanowiący przedmiot Oferty.

7. Oferta – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Transakcja – działania podejmowane przez Sprzedawcę oraz Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

9. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ofertach.

10. Formularz oferty – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację Oferty.

11. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

13. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający Kupującemu złożenie zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy.

II. Postanowienia ogólne

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.

7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.

2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:

1. umożliwia dostęp do Konta użytkownika,

2. umożliwia zamieszczanie Ofert.

3. Usługi świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Portalu. Usługi dostępne na Portalu mogą być świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

3. dostęp do poczty elektronicznej.

5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Rejestracja na Portalu

1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.

3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

5. Po dokonaniu rejestracji, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika będącego Sprzedawcą poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG lub innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności lub tożsamości Sprzedawcy.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę jako rachunek do rozliczeń poprzez żądanie wykonania przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Pozytywna weryfikacja rachunku bankowego możliwa jest wyłącznie w przypadku zgodności danych wskazanych przez Sprzedawcę przy rejestracji z danymi nadawcy przelewu (właściciela rachunku bankowego). Po pozytywnej weryfikacji kwota przelewu jest zwracana Sprzedawcy.

8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.

9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.

10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.

11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.

12. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

V. Konto użytkownika

1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.

2. Dostęp do Konta użytkownika dostępny jest po użyciu danych do logowania wprowadzonych przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

3. Na Koncie użytkownika widoczne są, w szczególności dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika, informacje o jego Ofertach, zamówieniach Kupujących oraz o jego zakupach.

4. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do edycji i poprawiania swoich danych osobowych.

5. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści, zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.

6. Użytkownik nie może zamieszczać treści:

1. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,

2. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

3. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

4. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,

5. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,

6. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

7. mających charakter bezprawny,

8. posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,

9. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.

7. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.

8. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

9. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 8 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.

10. Licencja, o której mowa w ust. 8 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.

11. Licencja, o której mowa w ust. 8 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

VI . Zasady zamieszczania Ofert

1. W celu zamieszczenia Oferty Sprzedawca wypełnia Formularz oferty dostępny po zalogowaniu się na Koncie użytkownika.

2. Sprzedawca uprawniony jest do oferowania Towaru stanowiącego jego wyłączna własność lub Towaru co do którego posiada prawo do rozporządzania w postaci przenoszenia prawa własności.

3. Wypełniając Formularz oferty Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).

4. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści Oferty rzetelnego, dokładnego i wyczerpującego opisu Towaru. Oferta powinna zawierać co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające oferowany Towar.

5. Oferta nie może zawierać informacji wprowadzających Użytkownika w błąd co do cech, pochodzenia oraz stanu Towaru. Oferta nie może zawierać zdjęć niezwiązanych z oferowanym Towarem.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania w treści Oferty informacji o wszelkich opłatach mogących obciążać Kupującego w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, w tym do wskazania kosztów dostawy oraz ewentualnych obciążeń celno-skarbowych.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania ceny Towaru w kwocie brutto.

8. Sprzedawca jest zobowiązany do zamieszczenia Oferty pod jedną z dostępnych na Portalu kategorii, najbliżej odpowiadającej cechą oferowanego Towaru. Zabronione jest zamieszczanie Ofert w nieodpowiedniej kategorii lub zamieszczanie Ofert dotyczących tego samego Towaru pod więcej niż jedną kategorią.

9. Treść Oferty nie może sugerować możliwości nabycia Towaru poza Portalem.

10. Publikacja Oferty na Portalu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji na rzecz Administratora. Warunki szczegółowe oraz wysokość odpłatności za publikację Oferty zamieszczone są na Portalu internetowym, widoczne są w trakcie wypełniania Formularza oferty a także mogą być ustalane są pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą indywidualnie, w szczególności poprzez zawarcie odrębnej umowy.

11. Opłaty i prowizje związane z publikacją Oferty Sprzedawca jest zobowiązany regulować zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem.

12. Sprzedawca posiada możliwość edycji treści Oferty. Edycja Oferty nie może skutkować zmianą kategorii Oferty.

VII. Przebieg Transakcji

1. Kupujący w celu zawarcia umowy sprzedaży dokonuje wyboru jednego lub kilku Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy określając ilość jaką zamierza nabyć, a następnie wypełnia Formularz zamówienia.

2. Po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia Klient potwierdza zamówienie poprzez użycie przycisku „Przejdź do płatności”, a następnie dokonuje płatności zgodnie z dostępnymi na Portalu metodami płatności.

3. Jedno zamówienie może obejmować wyłącznie Towary znajdujące się w ofercie tego samego Sprzedawcy. W przypadku wyboru Towarów znajdujących się w ofercie innego Sprzedawcy tworzone jest odrębne zamówienie.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w momencie dokonania płatności przez Kupującego.

5. Po zawarciu umowy sprzedaży, Administrator przesyła na adresy poczty elektronicznej stron Transakcji informacje o zawartej umowie sprzedaży, w tym określenie stron Transakcji oraz istotnych warunków umowy.

6. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie.

7. Administrator oświadcza, iż nie jest stroną umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z zawartych transakcji.

VIII. Rozliczenia ze Sprzedającym. Opłaty i prowizje

1. Administrator pobiera opłaty za opcje dodatkowe przy publikacji Oferty. Opłaty za opcje dodatkowe wskazane są przy opisie poszczególnych opcji dodatkowych dostępnych do wyboru przy wypełnianiu Formularza oferty. Wysokość opłat wskazana jest w kwotach brutto.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są naliczane automatycznie przy wyborze opcji dodatkowej oraz nie podlegają zwrotowi w przypadku, gdy Sprzedawca anulował Ofertę lub nie została zawarta umowa sprzedaży.

3. Administrator pobiera Prowizje od dokonanej Sprzedaży. Prowizja naliczana jest automatycznie po opłacenia przez Kupującego zamówienia.

4. Prowizja naliczana jest w wysokości 1,7% od ceny końcowej zakupu z uwzględnieniem kosztów dostawy.

5. Sprzedawcę oprócz opłat i Prowizji, o których mowa w ust. 1-4 obciąża obowiązek zapłaty Prowizji na rzecz operatora systemu płatności elektronicznych PayU. Prowizja na rzecz operatora systemu płatności elektronicznych wynosi 1,25% wartości transakcji dla przelewów BLIK oraz 1,25% wartości transakcji + 20 gr dla płatności kartami płatniczymi.

6. Opłaty i Prowizje na rzecz Sprzedawcy jak i prowizja dla operatora systemu płatności elektronicznych potrącane są automatycznie przy przyjmowaniu płatności od Kupującego.

7. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącanie z wartości transakcji opłat i prowizji zgodnie z ust. 6.

8. Sprzedawca może sprawdzić aktualny stan rachunku związany z naliczeniem opłat i Prowizji po zalogowaniu na Koncie użytkownika.

9. Administrator przyjmuje płatności za zamówienie dokonywane przez Kupujących w imieniu Sprzedawcy. Po otrzymaniu płatności od Kupującego Administrator pobiera opłaty i prowizje, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz niezwłocznie przekazuje kwotę wynagrodzenia należnego Sprzedawcy na jego rachunek bankowy wskazany podczas rejestracji na Portalu.

10. Sprzedawca otrzymuje od Administratora fakturę w związku z naliczonymi Opłatami i Prowizjami. Faktury wystawiane są w cyklach miesięcznych obejmujących dany okres rozliczeniowy. Administrator wystawia faktury jedynie na dane Sprzedawcy widniejące na jego Koncie użytkownika.

11. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnianie przez Administratora faktur w formie elektronicznej.

IX. Płatności

1. Płatności pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dokonywane za pośrednictwem Portalu za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU.

2. Operatorem płatności elektronicznych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. Kupujący dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.

X. System oceny sprzedaży

1. Administrator udostępnia Kupującym system ocen sprzedaży i Towarów. Przez ocenę rozumie się określenie ogólnych wrażeń z przebiegu transakcji oraz korzystania z Towaru

2. Oceny i komentarze Kupujący jest zobowiązany wystawiać mając na względzie rzeczywisty przebieg transakcji. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy wyłącznie w celu naruszenia dobrego imienia Sprzedawcy.

3. Zabronione jest umieszczanie w komentarzu do oceny danych osobowych lub danych kontaktowych Sprzedawcy.

4. Oceny i komentarze są publikowane na Portalu w sposób jawny dla każdego Użytkownika.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ocen i komentarzy, które zostały wystawione z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

XI. Odpowiedzialność

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu, w tym za treść Ofert.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.

4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

XII. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym, którą jest utrzymywanie Konta użytkownika w ramach Portalu.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.

3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku gdy wypowiadającym umowę jest Sprzedawca, rozwiązanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia publikacji ostatniej z Ofert Sprzedawcy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika i upłynięciu terminów, o których mowa w ust. 3, Administrator usuwa Konto użytkownika z Portalu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 12 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 12 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.

XIII. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi drogą elektronicznie na adres poczty e-mail wskazany na Koncie użytkownika lub pisemnie na adres do korespondencji.

XIV. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XV. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeku cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania - sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami!

Wesprzyj Rynek

Tobie również zależy na rozwoju Polskiej gospodarki? Zobacz w jaki sposób możesz Nam pomóc!

Dowiedz się więcej